“A megkeresztelt ember „életének egész értelme abban rejlik, hogy eljusson annak a radikálisan keresztény újdonságnak a felismerésére, amely a keresztségből árad, és ezáltal kötelességeit az Istentől kapott hivatás szerint betölthesse. A világi hívő „képének” megrajzolásához három elsődleges szempontot kell közvetlenül szemügyre venni. A keresztség újjá szül bennünket Isten gyermekeinek életére. Jézus Krisztushoz, valamint az Ő testéhez, az Egyházhoz kapcsol. Végül fölken a Szentlélekben és így az Ő templomává leszünk.” – II. János Pál pápa

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

 • A házastársak számára legnagyobb ajándék a gyermek, akit mi minden élet forrásának, Istennek köszönünk meg. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket.
 • A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét a természetfeletti életbe, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A többi szentség felvételének alapja is, mert nélküle más szentség nem vehető fel.
 • A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését. A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka.
 • Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében. Jelentkezni a plébánián lehet.
 • Ha a mi egyházközségeink területén laknak a szülők, legalább egy hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián! (Nagyszülők, egyéb rokonok bejelentését csak információnak tekintjük.)
 • Ha nem a mi területünkön laknak, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt (elbocsátót).
 • A keresztszülők számára ebben az esetben is szükséges igazolás (nem keresztlevél!) a keresztszülők tényleges, életvitelszerű lakóhelye szerinti plébániáról. Amennyiben a szülők a mi területünkön laknak, és máshol szeretnének kereszteltetni, úgy innen is kell keresztelési engedély.
 • Keresztszülő csak 16. évét betöltött, katolikus vallású, megbérmált, a legszentebb Oltáriszentséget magához vett, (érvényes egyházi házasságban élő lehet), ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.
 • Nem katolikus, de egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint tanú fogadható el.
 • Egyéb problémáikkal (pl. elváltak a szülők, csak polgári esküvő, stb.) keressék fel bizalommal a plébánost. Mindenki részesülhet a keresztségben, akinek a szülei vagy ő maga vállalják a katolikus nevelést és életet.
 • A keresztelőnek hivatalosan anyagi vonzata nincsen. De adományokat köszönettel elfogadunk.

MONORI NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM

Ügyintézés

 • Hely: Monor, Kossuth Lajos utca 83. – Római Katolikus Egyházközség
 • Hivatali idők: hétfő, kedd, szerda, péntek 08:00-12:00 Szünnap: csütörtök
 • Ügyintéző: Fazekas Jánosné, Krisztina
 • E-mal: iroda@monorplebania.hu
 • Telefon: +36 30 178 39 52

Időpont

 • keresztelés szombaton 10:00-12:00 között
 • ha egy időpontra többen jelentkeznek akkor közösen történik a gyermekek keresztelése
 • Kérem legyenek pontosak a kiírt időpora való érkezés során.

Mi a keresztség?

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁNAK KOMPENDIUMÁBÓL

252. Milyen nevei vannak a beavatás első szentségének? A legfontosabb név a baptismus (fürdő) a szentség központi cselekménye miatt: „baptisare” ugyanis annyit jelent, mint vízben „alámeríteni”. Akit megkeresztelnek, elmerül Krisztus halálában és föltámad vele együtt, mint „új teremtmény” (2Kor 5,17). Nevezik „az újjászületés és a Szentlélekben való megújulás fürdőjének” is (Tit 3,5), s „megvilágosodásnak”, mert a megkeresztelt a „világosság fia” lett (Ef 5,8).

253. Milyen előképei vannak a Keresztségnek az Ószövetségben? Az Ószövetségben a Keresztségnek különféle előképei vannak: a víz, az élet és a halál forrása; Noé bárkája, mely a víz által ment meg; átkelés a Vörös-tengeren, mely megszabadítja Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból; átkelés a Jordánon, mely bevezeti Izraelt az ígéret földjére, amely az örök élet képe.

254. Ki teljesíti be ezeket az előképeket? Jézus Krisztus, aki nyilvános élete kezdetén megkereszteltette magát Keresztelő Jánossal a Jordánban; átszúrt oldalából a kereszten vér és víz folyt ki, melyek a Keresztség és az Eucharisztia jelei; és föltámadása után ezt a küldetést bízta apostolaira: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Mt 28,19).

255. Mióta és kit keresztel meg az Egyház? Az Egyház Pünkösd napjától kezdve szolgáltatja ki a Keresztséget annak, aki hisz Jézus Krisztusban.

256. Mi a keresztelés lényegi szertartása? E szentség lényegi szertartása a vízben való alámerítés vagy a víz fejre öntése, miközben segítségül hívják az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevét.

257. Ki keresztelkedhet meg? A Keresztség fölvétele minden még meg nem keresztelt személy számára lehetséges.

258. Miért keresztel az Egyház kisdedeket? Mert az eredeti bűnnel születve szükségük van a Gonosz hatalmából való szabadulásra, s hogy átkerüljenek Isten fiai szabadságának országába.

259. Mik a Keresztség feltételei? Az Egyház minden keresztelendőtől megkívánja a hit megvallását: felnőtt esetében személyesen tőle, kisgyermek esetében a szülőktől és az Egyháztól. A keresztapának vagy keresztanyának és az egész egyházi közösségnek sajátos felelőssége van a Keresztségre való fölkészítésben (katekumenátus) és a keresztségi kegyelem és a hit kibontakozásában.

260. Ki keresztelhet? A keresztség fölszentelt szolgái a püspök és a pap, a latin egyházban a diakónus is. Szükség esetén bárki keresztelhet, csak azt szándékolja tenni, amit az Egyház tesz. A keresztelő vizet önt a keresztelendő fejére és elmondja a szentháromságos keresztelő formulát: „Én megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”

261. Szükséges-e a Keresztség az üdvösséghez? A Keresztség szükséges az üdvösséghez mindazoknak, akiknek hirdették az evangéliumot, és lehetőségük van e szentség kérésére.

262. Lehet-e üdvözülni Keresztség nélkül? Mivel Krisztus mindenki üdvösségéért meghalt, Keresztség nélkül is üdvözülhetnek mindazok, akik a hitért halnak meg (vérkeresztség), a katekumenok, és mindazok, akik a kegyelem indítására anélkül, hogy ismernék Krisztust és az Egyházat, őszintén keresik Istent, és törekszenek teljesíteni az Ő akaratát (vágykeresztség). Ami a Keresztség nélkül meghalt kisgyermekeket illeti, az Egyház liturgiájában Isten irgalmasságára bízza őket.

263. Melyek a Keresztség hatásai? A Keresztség megbocsátja az eredeti bűnt, az összes személyes bűnöket és a bűnért járó büntetéseket; a megszentelő kegyelem által részesít a szentháromságos isteni életben; a megigazulás kegyelmével Krisztus és Egyháza tagjává tesz; részesít Krisztus papságában és megalapozza az összes keresztényekkel való közösséget; megadja a teológiai erényeket és a Szentlélek ajándékait. A megkeresztelt örökre Krisztushoz tartozik: meg van jelölve Krisztus eltörölhetetlen pecsétjével (karakter).

264. Mi a Keresztségben kapott keresztény név jelentősége? A név fontos, mert Isten mindenkit név szerint, azaz a maga egyszeriségében ismer. A Keresztséggel a keresztény az Egyházban megkapja a saját nevét, lehetőleg egy szent nevét, hogy ő az életszentség példaképe legyen a megkereszteltnek, és közbenjárást biztosítson számára Istennél.