FELAJÁNLÁS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉHEZ
(XII. Plusz pápa imája, melyet Fatimában minden hó 13.-án imádkoznak.)


E.: Szentolvasó Királynője, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, világ győzedelmes Királynője! Esedezve borulunk le trónusod előtt.
M.: Abban a biztos reményben jövünk Hozzád, hogy irgalmat, kegyelmet és hathatós segítséget nyerjünk a megpróbáltatások eme napjaiban. Nem a saját érdemeinkben bízunk, hanem kizárólag a Te anyai Szíved mérhetetlen jóságában. Neked, a Te Szeplőtelen Szívednek ajánljuk és szenteljük magunkat az emberiség történetének e megrázó órájában.
E.: Egyesülünk nemcsak az Anyaszentegyházzal, mint Szent Fiad titokzatos Testével, mely mindenütt szenved és vérzik, s oly sokféle gyötrelmet él át, hanem az egész világgal is, mely egyenetlenségtől szétszaggatva és gyűlölettől áthatva, saját gonoszságának áldozata lett.
M.: Indítson könyörületre a sok anyagi és erkölcsi romlás a világon és a lelkekben, a sok fájdalom és aggodalom, a lelkek mérhetetlen, fájdalma és szorongattatása, annyi gyötrődő és haláltusában vívódó lélek, akik az örök halál veszélyében forognak.
E.: Irgalmasság Anyja! Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy a keresztény népek egymással kibéküljenek. Kérd számunkra főképp ama kegyelmet, mely az emberek szívét egy pillanat alatt képes megváltoztatni, s az annyira óhajtott békét előkészíti és biztosítja. Béke Királynője könyörögj értünk, és add meg a világnak a békét igazságban, méltányosságban és Krisztus szeretetében, hogy a rend nyugalmában terjedjen Isten országa.
M.: Vedd oltalmadba a hitetleneket és azokat, akik még mindig a halál árnyékában sínylődnek. Add, hogy felragyogjon számunkra is az Igazság napja! Engedd, hogy velünk együtt zenghessék a világ Üdvözítőjének: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”
E.: A tévelygés és egyenetlenség által elszakadt népeknek, főleg azoknak, akik Téged különösképpen tisztelnek, add meg a békét és vezesd őket vissza egy akolba, Krisztus, az egyetlen igaz Pásztor vezetése alá.
M.: Szerezz békét és teljes szabadságot Isten Szentegyházának! Védelmezd ellenségei ellen! Tartsd fel az egyre növekedő erkölcstelenséget! Éleszd híveid szívében a tisztaság iránti szeretetet, a keresztény erények gyakorlását, apostoli buzgóságot, hogy az Istennek szolgálók számban és érdemben gyarapodjanak.
E.: Szent Fiad Szívének lett felajánlva az Egyház és az egész emberiség, hogy Belé helyezzük minden reményünket, és Ő legyen számunkra a győzelem és mentség kiapadhatatlan forrása.
M.: Így örökre Neked szenteljük magunkat, a Te Szeplőtelen Szívednek, Neked, az Egyház Édesanyjának, és a Világ Királynőjének. A Te szereteted és védelmed siettesse Isten országának győzelmét. Téged áldjon minden nép, Istennel és önmagával békében élve! Veled egyesülten visszhangozza a világ egyik végétől a másikig, a dicsőség és hála Magnifikat-ját Jézus Szent Szívének. Egyedül Benne találjuk meg az igazságot, az életet és a békét. Ámen.


ÖNMAGUNK FELAJÁNLÁSA MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Mária Szeplőtelen Szíve, aki az emberektől csak hálátlanságot nyersz viszonzásul szeretetedért, íme teljesen és örökre neked ajánlom fel és szentelem magamat. Így akarok tehetségemhez mérten hálát adni anyai jóságodért, így akarlak megengesztelni mindazokért a sértésekért, amelyekben hálátlan fiaid részesítenek és így akarom a magam részéről is teljessé tenni az emberi nem felajánlását Szeplőtelen Szívednek, amelyet te kértél és a Szentatya elvégzett. Kegyeskedjél elfogadni ezt az alázatos és őszinte felajánlásomat. Lelkem, testem, egész életem mostantól kezdve a tiéd. Mivel pedig egészen a tiéd vagyok, te védj engem és őrizz engem, mint tulajdonodat és birtokodat. Ámen.
lmpr. Vác, Nr.: 4479/1944


CSALÁDFELAJÁNLÁS MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK

Ó Mária, Isten Anyja és a mi Anyánk, íme összegyűlt családunk, hogy ma ünnepélyesen Neked szentelje magát. Uralkodj a mi házunkon, légy köztünk Szeplőtelen Szíved képében, anyai oltalmaddal az öröm és a fájdalom napjaiban és lelkületeddel, mely minden családi erény mintaképe. Add, hogy ebben a családban, akárcsak Názáretben, a rend, a tekintélytisztelet, az engedelmesség uralkodjék, hogy szokásaiban, társadalmi életében megtartsa Isten törvényeit, hogy a család minden tagja nagylelkűen és hűségesen teljesítse kötelességét. Add, hogy szeretetből mindegyikünk feláldozza saját ízlését és kényelmét, hogy jámbor keresztény életet éljünk, közösen gyakoroljuk vallásunkat és megtartsuk az Egyház törvényeit.
A Te szűzi Szívedből, minden kegyelem közvetítőjéből áradjon reánk az a természetfölötti élet, mely egyedül ízlelteti meg velünk a békét itt a földön és egyesít mindnyájunkat a mennyben.
Egyesítjük imánkat a te anyai Szíved imájával, mely szüntelenül száll Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Felajánljuk hát magunkat Szeplőtelen Szívednek és meg ígérjük, hogy ez a család sohasem fog megbántani Téged, sőt Inkább engesztelni akar mások bűneiért és mindenkor hűséges marad becsületbeli kötelességéhez.
Kérünk, vedd birtokodba teljesen ezt a családot, legyen az a Te Szívednek és Jézus Szívének kis birodalma. Ámen. Impr. Vác, Nr.: 4479/1944